Valstybinis masės vieneto etalonas

AB „Vilniaus metrologijos centras“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 595 patvirtintu matavimo vienetų valstybinių etalonų sąrašas, kuria masės etaloną, pagal patvirtintą Lietuvos masės vieneto etalono pradinę techninę užduotį siekiant jį patvirtinti valstybiniu etalonu.

Valstybinio masės vieneto etalono sukūrimą ir patikimos sieties grandinės realizavimo būtinybę sąlygojo Lietuvos pramonės poreikiai, mokslinių tyrimų plėtra šalyje, siekis tapti Metro konvenciją (CIPM MRA) pasirašiusių šalių bendruomenės lygiateise nare ir prisijungti prie daugiašalio etalonų ir kalibravimo liudijimo pripažinimo susitarimo.

Masės vieneto valstybinio etalono komplekso sudėtis:

3 vienetai cilindro formos, nerūdijančio plieno 1 kg svarsčiai, pagal OIML klasifikaciją priskiriami E0 tikslumo klasei. Svarsčiai kalibruoti PTB (Vokietijoje) institute, nustatant masės ir tankio/tūrio bei magnetinių savybių parametrus. Masės neapibrėžtis – 30 µg.
Pamatiniai svarsčių rinkiniai – E1 tikslumo klasės svarsčių rinkiniai nuo 1 mg iki 20 kg.
Masės komparatoriai, matavimų sritis nuo 1 mg iki 20 kg.

Naudojant turimą masės vieneto etalono kompleksą yra atliekami žemesnio metrologinio lygmens etalonų arba etaloninių matavimo priemonių kalibravimo darbai 1 mg … 20 kg srityje, laiduojant jų metrologinę sietį su valstybiniu masės vieneto etalonu. Masės vieneto valstybinio etalono vertės yra susietos su PTB, Vokietija, masės vieneto etalonu -taip užtikrinama vieninga masės matavimo sistema.

Masės vieneto valstybinis etalonas, kaip ir kiti valstybiniai etalonai,  reikalingas, kad šalyje atliekami matavimai būtų pripažįstami tarptautiniu mastu. AB „Vilniaus metrologijos centras“ ir Lietuvos energetikos institutas (LEI), kaip paskirtieji institutai (DI), kartu su Fizinių ir technologijų mokslo centru (FTMC), kuris Lietuvoje atstovauja Nacionalinį metrologijos institutą, pasirašė tarptautinį CIPM MRA susitarimą, kuriuo įsipareigoja:
• patvirtinti MRA kalibravimo ir matavimo galimybių duomenų bazės kūrimo procesą;
• pripažinti raktinių ir papildomų tarplaboratorinių palyginimų rezultatus, kaip pateikta duomenų bazėje;
• pripažinti kitų šalių NMI kalibravimo ir matavimo galimybes, kaip nurodyta duomenų bazėje.

CIPM MRA sutarties tikslai:

nustatyti nacionalinių matavimo etalonų, naudojamų NMI, lygiavertiškumo laipsnį;
patvirtinti kalibravimo ir matavimo liudijimų, išduotų NMI, daugiašalį pripažinimą;
• susitarimas turi būti vyriausybių ir kitų susitarimo šalių techninis pamatas platesniems tarptautinės prekybos ir reguliavimo reikalų susitarimams.

Pagrindiniai NMI tikslai, kuriuos kelia CIPM MRA reikalavimai:

užtikrinti matavimų sietį su SI sistemos vienetais,
dalyvauti atitinkamuose tarptautiniuose valstybinių etalonų palyginimuose, projektuose,
NMI sukurta kokybės vadybos sistema turi būti pripažinta EURAMET regioninėje metrologijos organizacijoje.
Pagal EURAMET reikalavimus, kiekvienas NMI privalo pristatyti savo kokybės vadybos sistemą EURAMET Kokybės techniniame komitete. 2016 m. balandžio 13 d. įvykusiame EURAMET TC-Q komiteto posėdyje buvo pristatytas pranešimas „AB „Vilniaus metrologijos centras“ kokybės vadybos sistema“. Kokybės techninis komitetas TC-Q įvertino, kad VMC 2010 2015 m. vadybos kokybės sistema atitinka CIPM MRA, EURAMET ir ISO 17025 standarto reikalavimus, todėl kokybės vadybos sistemai išreiškė pasitikėjimą (angl. Confidence given). Tuo pačiu užtikrintas pasitikėjimas ir VMC tarptautinėje KCDB duomenų bazėje paskelbtoms geriausioms kalibravimo ir matavimo galimybėms (CMC).

Masės vieneto valstybinio etalono laboratorija atstovauja Lietuvos Nacionalinį metrologijos institutą regioninių EURAMET ir COOMET metrologijos organizacijų Masės ir susijusių dydžių techniniuose komitetuose.

Dalyvavimas tarptautiniuose tarplaboratoriniuose palyginimuose:

Valstybinio etalono atkuriamų verčių patikimumas pasiektas dalyvaujant tarptautiniuose  palyginimuose. Sėkmingi tokių lyginimų rezultatai buvo pasiekti ne tik patikimai atkuriant masės dydžio vienetą ir jo skalę visoje matavimų srityje, bet ir užtikrinantšio proceso ilgalaikį stabilumą ir nepriklausomumą nuo įtaką darančių faktorių.

1) Regioniniai raktiniai palyginimai EURAMET.M.M-K2 “1 kilogramo masės etalonų palyginimas masės skalės realizavimo metodu” (angl. “Comparison of mass standard in multiples and submultiples of the kilogram”). Kalibruoti svarsčiai: 10 kg, 500 g, 20 g, 2 g, 100 mg. Pilotinė laboratorija – SP (Švedija).
2) Regioniniai raktiniai palyginimai EURAMET.M.M-K4 “1 kilogramo masės nerūdyjančio plieno etalonų palyginimas” (angl. “Comparison of mass standards of the kilogram (stainless steel)”). Kalibruotas 1 kg svarstis. Pilotinė laboratorija – NPL (Didžioji Britanija).

Palyginimų rezultatai publikuoti BIPM duomenų bazėje.