Duomenų apsauga

1 standard 600x300 (2)AKCINĖ BENDROVĖ „VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS”

PRANEŠIMAS DĖL BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO REIKALAVIMŲ TAIKYMO SUTARTINIUOSE SANTYKIUOSE

Informuojame Jus, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja Europos parlamento ir tarybos priimtas reglamentas dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu nustatomos taisyklės, susijusios su fizinių asmenų apsauga tvarkant šių asmenų asmens duomenis ir taisyklės, susijusios su laisvu asmens duomenų judėjimu.

AB „Vilniaus metrologijos centras“ šiuo pranešimu siekia:
1) supažindinti Jus, kokia tvarka AB „Vilniaus metrologijos centras“ bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
2) nustatyti tvarką, kurios Jums bus privalu laikytis tvarkant ir perduodant asmens duomenis AB „Vilniaus metrologijos centras“ arba tvarkant iš AB „Vilniaus metrologijos centras“ gautus asmens duomenis.

1 priede Jums pateikiama informacija yra taikoma, tuo atveju jeigu Jūs esate fizinis asmuo. 1 priedu AB „Vilniaus metrologijos centras“ Jums pateikia informaciją, apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

2 priede Jums pateikiama informacija yra taikoma, tuo atveju, jeigu Jūs tvarkote ir perduodate asmens duomenis AB „Vilniaus metrologijos centras“ arba tvarkote iš AB „Vilniaus metrologijos centras“ gautus asmens duomenis. 2 priedu Jums pateikiamos papildomos sąlygos ir tvarka, kurios nuo 2018 m. gegužės 25 d. papildys tarp Jūsų ir AB „Vilniaus metrologijos centras“ sudarytą sutartį. 2 priede pateikiamos sąlygos ir tvarka bus taikomos tiek tuo atveju, kai tarp Jūsų ir AB „Vilniaus metrologijos centras“ yra sudaryta rašytinė sutartis, tiek tuo atveju, jeigu bendradarbiaujama nesant atskiros rašytinės formos susitarimo. Jeigu tarp Jūsų ir AB „Vilniaus metrologijos centras“ sudarytoje sutartyje yra numatyti švelnesni reikalavimai ir apsauga asmens duomenų tvarkymui, tuo atveju bus taikomos 2 priede pateikiamos sąlygos ir tvarka. Visais kitais atvejais, su Jumis sudarytos sutarties sąlygos liks nepasikeitusios.

Prašome Jūsų patvirtinti šio pranešimo gavimą, kartu patvirtinant, kad laikysitės sąlygų ir tvarkos, pateiktos šio pranešimu. Patvirtinimą galite atsiųsti el. laišku, adresas: Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad net ir tuo atveju, jeigu negausime iš Jūsų patvirtinimo, tačiau Jūs toliau tęsite bendradarbiavimą su AB „Vilniaus metrologijos centras“, laikysime, kad Jūs konkliudentiniais veiksmais išreiškėte valią ir sutikote laikytis šiame pareiškime ir jo prieduose išdėstytų sąlygų ir tvarkos.

PRIDEDAMA:
1. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (FIZINIAMS ASMENIMS);
2. Reikalavimai asmens duomenų tvarkymui, tvarkant ir perduodant asmens duomenis (JURIDINIAMS ASMENIMS).

Pagarbiai,
Generalinis direktorius                                                                                                                        Algis Skiauterė

AB „Vilniaus metrologijos centras“ duomenų apsaugos pareigūnas – Birutė Kmieliūtė

Tel. 8 5 2164210

el.p.: