AB „Vilniaus metrologijos centras“ skelbia pripažinto nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti materialiojo turto pardavimą viešame prekių aukcione.

Aukcionas vyks 2018 m. birželio  14 d. 10.00 val. AB „Vilniaus Metrologijos centras“  adresu: Dariaus ir Girėno  g. 23, 2 aukštas, LT – 02189  Vilnius.
Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens dokumentą, vyks aukciono dieną nuo 9.30 val. iki 9.50 val.
Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 procentas nuo pradinės turto kainos. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jei jame užsiregistravo ne mažiau kaip du dalyviai.
Atsakingas asmuo – Ūkio vedėjas Raimundas Idas, tel.  8 5 2306380 Mob. tel.8 618 16887
el. p.  ;
Parduodamą turtą galima apžiūrėti prieš  aukcioną 2018 m. gegužės 8, 11, 12  dienomis. Būtina turėti asmens dokumentą ir apžiūros laiką iš anksto suderinti telefonu 8 618 16887.
Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

REIKALAVIMAI AUKCIONO DALYVIAMS
Aukciono dalyvis Bendrovei turi pateikti šiuos dokumentus:
įmonės įregistravimo pažymėjimą arbą aktualaus išrašo iš Juridinių asmenų registro kopiją;
įgaliojimą, kuriame turi būti nurodyta: įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, įmonės buveinės adresas, banko rekvizitai, kontaktiniai telefono numeriai, elektroninio pašto adresas;
įgalioto asmens tapatybės kortelę.
Jeigu aukciono dalyvis yra fizinis asmuo, tuomet jis Bendrovei turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kitus duomenis nurodytus skelbime apie aukcioną.
Jeigu aukciono dalyvis nepateikia šiame skyriuje nurodytų dokumentų, tokiam asmeniui nėra leidžiama dalyvauti aukcione.
Bendrovė aukciono dalyvių asmens duomenis tretiesiems asmenims atskleisti gali tik asmens duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų nustatytais atvejais.
ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE NUPIRKTĄ TURTO OBJEKTĄ IR AUKCIONO RENGIMĄ
Aukciono laimėtojui išrašoma sąskaita išankstiniam apmokėjimui. Aukciono laimėtojas per išankstinėje sąskaitoje nurodytą terminą privalo atsiskaityti už perkamą Turtą, pervedant pinigus į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą.
Su aukciono laimėtoju Bendrovė sudaro Turto pirkimo – pardavimo aukcione sutartį.
Kai Aukciono laimėtojas sumokama visą Turto pardavimo kainą, aukciono vedėjas surašo 2 egzemplioriais aukcione parduoto Turto perdavimo aktą. Šį aktą pasirašo Bendrovė ir aukciono laimėtojas.
Atskirais atvejais skelbime apie aukcioną gali būti nustatyta ir kitokia atsiskaitymo už įsigyjamą Turtą ir Turto perdavimo tvarka.
Aukciono laimėtojui aukcione nupirktas Turtas, parduoto Turto perdavimo aktas ir su šio Turto naudojimu susijusi dokumentacija perduodama per 3 (tris) darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą Turtą dienos.
Aukcione parduoto Turto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę į jį patvirtinantis dokumentas.
Jeigu per nustatytą terminą aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą Turtą, šį Turtą Bendrovė gali parduoti naujame aukcione, apie tai neinformavusi aukciono laimėtojo. Pradinis piniginis įnašas (jeigu jis buvo sumokėtas) aukciono laimėtojui nėra grąžinamas. Taip pat šiuo atveju Bendrovė turi teisę įgyvendinti visas aukciono vedėjo teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (6.422 straipsnio 2 dalyje).
Laikoma, kad Turtas neparduotas aukcione, jeigu aukcionas neįvyksta, nes jame įsiregistravo mažiau kaip 2 aukciono dalyviai, arba jeigu įvykus aukcionui nė vienas aukciono dalyvis nepasiūlo kainos, lygios ar didesnės už pradinę Turto pardavimo kainą.
Rengėjas:

Pirkimų vadybininkė                     Dorota Kimontienė